09/24/10-BHS Varsity vs. Freeport - boonecountysports